Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie

Termin*

Koszt szkolenia*

Dane osobowe

Obcokrajowcy wpisują w formacie rrrrmmdd00000.

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Dane instytucjonalne

Dane osobowe w procesie rekrutacji
Podanie danych osobowych przez kandydata jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny - kandydat nie jestem zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
Administratorem danych osobowych jest:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00
NIP: 777-00-05-497
REGON 00000-1525
Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych:
Rolę Inspektora Ochrony Danych (IOD) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu począwszy od dnia 25 maja 2018 roku pełni dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP.
Dane kontaktowe:
abi@ue.poznan.pl
pokój 1715, Collegium Altum
tel. +48 602 394 161
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenia.
W przypadku przyjęcia na szkolenie, dane uczestnika przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji na szkolenie, a po zakończeniu tego procesu zostaną usunięte. W przypadku przyjęcia na szkolenie, dane osobowe przetwarzane będą nadal dla celów świadczenia usług edukacyjnych od dnia zakończenia procesu rekrutacji do końca okresu świadczenia tych usług oraz przez okres wynikający z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej.
Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i/lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać również przekazane do przetwarzania podmiotom uczestniczącym w realizacji szkolenia (podwykonawcom) - na podstawie zawartych z Administratorem umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, określających niezbędny do realizacji szkolenia cel, zakres i sposób przetwarzania powierzonych danych.
Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:
Kandydat ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora. W celu realizacji praw wymienionych powyżej należy wysyłać wiadomość e-mail zawierającą stosowne żądanie na adres: szkolenia@ue.poznan.pl
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
W odniesieniu do danych osobowych kandydatów nie następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych
Kandydat może dodatkowo wyrazić zgodę administratorowi danych – Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu - na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych. Zgoda ma charakter dobrowolny – kandydat nie jestem zobowiązany do jej wyrażenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych nie jest niezbędna do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak zgody nie ma wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
Jeżeli kandydat wyrazi dobrowolną zgodę, dane osobowe przetwarzane będą dla celów marketingowych i reklamowych na podstawie tej zgody.
Dane osobowe przechowywane będą dla celów marketingowych i reklamowych do dnia 31 grudnia 2025 roku. Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego i/lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być także przetwarzane przez firmy zewnętrzne oferujące systemy do przeprowadzania mailingu (np. Redlink, Sare) – na podstawie stosownych umów powierzenia zawartych z administratorem danych.
Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma również prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora. W celu realizacji praw wymienionych powyżej należy wysyłać wiadomość e-mail zawierającą stosowne żądanie na adres: cem@ue.poznan.pl
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych i reklamowych nie następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Zgody

* pole wymagane