Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie

Termin*

Koszt szkolenia*

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

Dane instytucjonalne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – zapisy na szkolenia
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu(61 - 875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777 - 00 - 05 - 497, REGON 00000 - 1525(dalej: Uczelnia).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście(pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • § przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego oraz realizacji usługi szkolenia zgodnie z postanowieniami umowy(art. 6 ust. 1 lit.b RODO) – 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zostało przeprowadzone szkolenie;
  • § wystawienie certyfikatów i zaświadczeń(art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – 10 lat od dnia zakończenia szkolenia lub do chwili złożenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia danych;
  • § archiwalnym, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej na podstawie obowiązku prawnego wynikającego m.in. z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatków;
  • § dokumentacji wydarzenia poprzez wykonywanie fotografii i/ lub nagrań audiowizualnych(art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • § dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy(art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – 6 lat liczone od dnia zakończenia współpracy;
  • § zapewnienia Państwu dostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym oferty dydaktycznej na podstawie dobrowolnej zgody(art.ust. 1 lit.a RODO) – do momentu odwołania zgody.
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz zaufanym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Uczelni w tym podmiotom dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem oraz świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Uczelni.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.
 6. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na szkolenie prowadzenia procesu kształcenia.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
* pole wymagane