Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie

Termin*

Koszt szkolenia*

Dane osobowe

Dane kontaktowe

*
*
*

Adres korespondencyjny

*
*
*
*

Dane instytucjonalne

*
*

 

ZASADY PŁATNOŚCI I UDZIAŁU W KURSIE/SZKOLENIU *
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone na UEP (Zarządzenie nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 października 2020 roku) i opublikowanego na stronie internetowej Uczelni: www.ue.poznan.pl.
 2. Wnoszenie opłat za udział w szkoleniu:
  1. Uczestnik indywidualny (t.j. uczestnik ponoszący koszty uczestnictwa w szkoleniu we własnym zakresie) zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasady wnoszenia opłat:
   • Uczestnik indywidualny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w kursie/szkoleniu jednorazowo w całości w terminie wskazanym przez UEP, nie później niż do dnia rozpoczęcia kursu/szkolenia.
   • Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego UEP.
   • Uczestnik indywidualny zobowiązany jest do okazania dowodu wniesienia opłaty najpóźniej w chwili przybycia na kurs/szkolenie.
   • Brak uiszczenia opłaty za kurs/szkolenie w terminie określonym przez UEP albo nieokazanie się dowodem wniesienia opłaty, uprawnia UEP do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu/szkolenia, o ile został na nią wcześniej wpisany.
  2. Uczestnik instytucjonalny (uczestnik kierowany na szkolnie przez pracodawcę lub inny podmiot ponoszący koszt jego udziału w kursie/szkoleniu) zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasady wnoszenia opłat:
   • Uczestnik instytucjonalny składa oświadczenie, że płatność za jego udział w szkoleniu zostanie uregulowana na podstawie faktury wystawionej przez UEP na nabywcę usługi edukacyjnej, wskazanego we wniosku o wystawienie faktury, o którym mowa w pkt. 4.2.b poniżej .
   • Uczestnik instytucjonalny zobowiązany jest w terminie wskazanym przez UEP przesłać e-mailem na adres: faktury@fnc.ue.poznan.pl oraz do wiadomości na adres szkolenia@ue.poznan.pl skan wniosku o wystawienie przez UEP faktury, podpisanego przez osobę uprawioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu nabywcy usługi edukacyjnej, sporządzony według wzoru przesyłanego mu przez UEP drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem uruchomienia kursu/szkolenia.
   • Brak przesłania, w wymaganym terminie, wniosku o wystawienie faktury za kurs/szkolenie, uprawnia UEP do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu/szkolenia, o ile został na nią wcześniej wpisany.
 3. Niewzięcie udziału w kursie/szkoleniu przez uczestnika nie zwalnia nabywcy z obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie chyba, że opłata taka, zgodnie z odnośnymi postanowieniami Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone na UEP, podlegałaby zwrotowi w całości.
KLAUZULA INFORMACYJNA – zapisy na szkolenia
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu(61 - 875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777 - 00 - 05 - 497, REGON 00000 - 1525(dalej: Uczelnia).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście(pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • § przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego oraz realizacji usługi szkolenia zgodnie z postanowieniami umowy(art. 6 ust. 1 lit.b RODO) – 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zostało przeprowadzone szkolenie;
  • § wystawienie certyfikatów i zaświadczeń(art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – 10 lat od dnia zakończenia szkolenia lub do chwili złożenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia danych;
  • § archiwalnym, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej na podstawie obowiązku prawnego wynikającego m.in. z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatków;
  • § dokumentacji wydarzenia poprzez wykonywanie fotografii i/ lub nagrań audiowizualnych(art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • § dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy(art. 6 ust. 1 lit.f RODO) – 6 lat liczone od dnia zakończenia współpracy;
  • § zapewnienia Państwu dostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym oferty dydaktycznej na podstawie dobrowolnej zgody(art.ust. 1 lit.a RODO) – do momentu odwołania zgody.
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz zaufanym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Uczelni w tym podmiotom dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem oraz świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Uczelni.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.
 6. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na szkolenie prowadzenia procesu kształcenia.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Jeśli tak, można wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

korzystałem/am:

* pole wymagane